Straattheater
straattheater.info
for, by, and about street theatre performers in Amsterdam, The Netherlands.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire

 
Home > Archive

AirVPN

License system

License policy March 2017
(PDF, 698 kB)

License application form 2017
(PDF, 68 kB, DEPRECATED!)

Voice amplification

Court case voice amplification
(PDF, 1.3 MB)

Letter Mayor to council
(PDF, 659 kB)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 492 kB, current version)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 275 kB, version 2009)

Gedoogbrief voice amplification
(PDF, 278 kB, version 2008)

Press releases SAS

20-Aug-2022: Handhaving treitert systematisch straattheaterartiesten. (Dutch)

03-Oct-2005: Stadsdeel Amsterdam-Centrum en straattheater artiesten samen op de goede weg. (Dutch)

05-Sep-2004: Straattheater artiesten overhandigen petitie aan stadsdeel. (Dutch)

03-Sep-2004: Internationaal straattheater protest in Amsterdam. (Dutch)

26-Aug-2004: Artiesten protesteren tegen het beleid van de gemeente Amsterdam. (Dutch)

SP Amsterdam

16-Jul-2007: Initiatiefvoorstel voor straattheaterartiesten: 'Niet-EU-straattheaterartiesten nog steeds benadeeld' (Dutch)

Amsterdam Anders / de Groenen

08-Dec-2004: Nota 'Kunstenaars in de kou' (Dutch)

01-Sep-2004, press release: AA/dG steunt straattheater protest (Dutch)

Press releases City Council

28-Nov-2003: Aantal ontheffingen 2004 vastgesteld (Dutch)

Other from City Council

13-Dec-2006: Antwoord burgemeester op schriftelijke vragen (Dutch)

Surveys

Buurtonderzoek geluidsoverlast Leidseplein (Dutch)

Legal (current)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Straatartiest en muziek'
including 'toelichting'
(COURANTE versie, Dutch)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Streetartist and music'
including clarification
(CURRENT version, English)

APV art. 2.49,
'Straatartiest en muziek'
including 'toelichting'
(PRINTABLE PDF, 12 kB)

Legal (outdated)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Straatartiest en muziek'
(versie 2008, Dutch)

APV art. 2.49 / 2.43,
'Streetartist and music'
(version 2008, English)

APV art. 2.16 / 2.11 lid 3,
'Straatartiest en muziek'
(versie 2007, Dutch)

APV art. 2.16 / 2.11 sub 3,
'Streetartist and music'
(version 2007, English)

APV art. 2.16 / 2.11 lid 3,
'Straatartiest en muziek'
(versie 1994, Dutch)

APV art. 2.16 / 2.11 sub 3,
'Streetartist and music'
(version 1994, English)

De Grondwet (Dutch)

Wet gelijke behandeling (Dutch)

Tolsma arrest (Dutch)
Tolsma arrest (English)

Protest 2004

Petition for performers

Petition for public
(PDF, 164 kB)

  BouwBesluitadviesbureau Van Overveld - Buurtonderzoek geluidsoverlast Leidseplein

 

BouwBesluitadviesbureau Van Overveld - Fr. Hendriklaan 5 - 2252 KG Voorschoten  

 

Buurtonderzoek geluidsoverlast Leidseplein

 

 

Inhoudsopgave
pagina 2
 

Buurtonderzoek geluidsoverlast Leidseplein

 

Inhoudsopgave
 
 
Inhoudsopgave pagina 2
 
Inhoudsopgave tabellen en figuren pagina 3
 
Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 4
 
Hoofdstuk 2 Probleemstelling en operationalisatie pagina 4
 
Hoofdstuk 3 Onderzoekspopulatie en methodologie van onderzoek pagina 6
 
Hoofdstuk 4 De onderzoeksresultaten pagina 7
 
    4.1 Hinder van omgevingsgeluid pagina 7
4.2 Vormen van geluidsoverlast pagina 7
4.3 Tijdsperiodes en frequentie van geluidsoverlast pagina 10
4.4 Klachten pagina 12
4.5 Toename van geluidsoverlast pagina 14
4.6 Invloed van stemversterkers op de geluidshinder pagina 15
4.7 Gebruik van stemversterkers pagina 16
 
Hoofdstuk 5 Conclusie pagina 18

 

Inhoudsopgave
pagina 3

 
Inhoudsopgave tabellen en figuren
 
 
Tabel 1   Verdeling van de huishoudens over het onderzoeksgebied en respons   pagina 6
 
Figuur 1 Geluidsoverlast
   bewoners totaal
pagina 7
 
Figuur 2 Geluidsoverlast
   bewoners directe omgeving Leidseplein
pagina 7
 
Figuur 3 Genoemde categorieën van geluidsoverlast
   bewoners totaal
pagina 8
 
Figuur 4 Genoemde categorieën van geluidsoverlast
   bewoners directe omgeving Leidseplein
pagina 8
 
Tabel 2 Aantal bewoners met geluidsoverlast per hoofd- en subcategorie pagina 9
 
Figuur 5 Specificatie overlast straatartiesten per subcategorie
   bewoners totaal
pagina 10
 
Figuur 6 Specificatie overlast straatartiesten per subcategorie
   bewoners directe omgeving Leidseplein
pagina 10
 
Figuur 7 Tijdsperiodes en frequentie van overlast per categorie
   bewoners totaal
pagina 11
 
Figuur 8 Tijdsperiodes en frequentie van overlast per categorie
   bewoners directe omgeving Leidseplein
pagina 11
 
Figuur 9 Klachten geluidsoverlast per subcategorie
   bewoners totaal
pagina 13
 
Figuur 10 Klachten geluidsoverlast per subcategorie
   bewoners directe omgeving Leidseplein
pagina 13
 
Figuur 11 Toename van geluidsoverlast per categorie
   bewoners totaal
pagina 14
 
Figuur 12 Toename van geluidsoverlast per categorie
   bewoners directe omgeving Leidseplein
pagina 15
 
Figuur 13 Bezwaar stemversterkers
   bewoners totaal
pagina 16
 
Figuur 14 Bezwaar stemversterkers
   bewoners directe omgeving Leidseplein
pagina 17

 

Inhoudsopgave
pagina 4

 

Buurtonderzoek geluidsoverlast Leidseplein

 

1. Inleiding
 
Voor straatartiesten is verstaanbaarheid van essentieel belang. Dit kan worden bereikt door te schreeuwen, maar kan ook worden bereikt door een gepast gebruik van stemversterkers. Veel straatartiesten geven er de voorkeur aan om stemversterkers te gebruiken. Dit, niet alleen om hun stem te sparen, maar ook omdat schreeuwen tot gevolg heeft dat het stemgeluid sterk wordt vervormd en daardoor slecht klinkt. Ze zijn dan ook van mening dat een gepast gebruik van stemversterkers minder overlast veroorzaakt dan dat straatartiesten door schreeuwen zichzelf verstaanbaar moeten maken.
Volgens mededeling van de Samenwerkende Amsterdamse Straatartiesten (SAS) zijn het afgelopen jaar, vanaf 1 mei 1995, op grote schaal stemversterkers gebruikt. Hiervoor wordt echter geen gemeentelijke toestemming gegeven.
De SAS streeft ernaar dat straatartiesten die gemeentelijke toestemming kunnen verkrijgen, waardoor duidelijkheid wordt verkregen over het gepast mogen toepassen van stemversterkers. Bovendien kan aan een dergelijke gemeentelijke toestemming voorwaarden worden verbonden waardoor de kans op ongepast gebruik wordt verminderd en effectief tegen eventueel ongepast gebruik kan worden opgetreden.

Om de gemeente Amsterdam ervan te overtuigen dat het legaliseren van een gepast gebruik van stemversterkers geen nadelige invloed heeft op de beleving van geluidsoverlast door de omwonenden, heeft de SAS het Bouwbesluit Adviesbureau van Overveld opdracht gegeven dit te onderzoeken.

 

2. Probleemstelling en operationalisatie
 
De probleemstelling van het onderzoek luidt:
 
In welke mate ondervinden huishoudens rond het Leidseplein hinder van het omgevingsgeluid en wat is de invloed van het gebruik van stemversterkers door straatartiesten op deze geluidshinder?
 
De probleemstelling is onderverdeeld in de volgende onderzoeksvragen:
 
-
 
Ondervindt de onderzoekspopulatie hinder van omgevingsgeluid?
-
 
Van welke vormen van omgevingsgeluid ondervindt de onderzoekspopulatie hinder?
-
 
Ondervindt de onderzoekspopulatie hinder van geluid veroorzaakt door stemversterkers van straatartiesten?

 

Inhoudsopgave
pagina 5

 
-
 
In welke mate ondervindt de onderzoekspopulatie hinder van zowel de verschillende vormen van omgevingsgeluid in het algemeen als het geluid veroorzaakt door de stemversterkers van straatartiesten?
 
-
 
Wat is de invloed van het geluid veroorzaakt door de stemversterkers van straatartiesten op de geluidshinder in het algemeen?
 
In het onderzoek wordt uitgegaan van de volgende categorieën van geluidsoverlast met de daarbij aangegeven subcategorieën:
 
1. Verkeer/motorisch geluid
- verkeer
- overig motorisch geluid
2. Straatmuzikanten
- drums van muziekgroepen
- versterkers van muziekgroepen
- muziekgroepen algemeen
3. Straatartiesten
- stem van straatartiest met versterker
- stem van straatartiest in het algemeen
- publiek van straatartiesten
4. Horeca
- bezoekers van horeca
- muziek van horeca
5. Binnenpands geluid
- geluid van buren
- geluid binnen de woning
6. Overig geluid
- evenementen, festiviteiten
- overig geluid
 
Geluidsoverlast is mede afhankelijk van het tijdstip waarop geluid wordt gemaakt en het aantal keren dat het gebeurt. Daarnaast vormt de mate waarin bewoners over een bepaalde vorm van geluidsoverlast een klacht hebben ingediend, een indicatie voor de overlast die die vormen van geluid teweeg brengen. Dit geldt ook voor de mate waarin bewoners vinden dat een bepaalde vorm van geluidsoverlast toeneemt. Deze aspecten zijn in de vraagstelling meegenomen.

Onder straatartiest wordt verstaan:
Een persoon die op straat een op het publiek gerichte vermakelijke vertoning verricht, waarbij geen of slechts ondersteunende muziek wordt gebruikt.

Onder stemversterker wordt verstaan:
Een electronische versterker welke gebruikt wordt voor de versterking van de stem van een straatartiest, zonder dat daarbij sprake is van muziek of zingen.

 

Inhoudsopgave
pagina 6

 
3. Onderzoekspopulatie en methodologie van onderzoek
 
Als onderzoeksgroep zijn genomen alle huishoudens van woningen in het onderzoeksgebied waarvan minstens één van de bewoners minimaal één jaar op het adres woonachtig is.

Als onderzoeksgebied is genomen het gebied binnen een straal van 150 meter rond het Leidseplein. Gezien het geringe bereik van de stemversterkers van straatartiesten worden de resultaten van huishoudens binnen een straal van 50 meter rond het Leidseplein daarnaast apart vermeld.

In het onderzoeksgebied zijn 116 particuliere huishoudens met een vermelding op de telefoon-cd-rom van september 1995, waarvan 21 huishoudens in de directe omgeving van Leidseplein. Om statistisch waarheidsgetrouwe uitspraken te kunnen doen is bij het selecteren van de onderzoekspopulatie uitgegaan van een steekproef met een minimum bereik van 60% van de huishoudens van deze selectie.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische enquêtes, aan de hand van een vragenformulier die zowel open als gesloten vragen bevat.
In totaal zijn 77 huishoudens (66% van de totale gemaakte selectie) bereikt voor een enquête, waarvan 18 huishoudens in de directe omgeving van Leidseplein (86% van de selectie van huishoudens in de directe omgeving van Leidseplein). Daarvan is bij 70 huishoudens (60% van de totale gemaakte selectie) een enquête afgenomen, waarvan 15 huishoudens in de directe omgeving van Leidseplein (71% van de selectie van huishoudens in de directe omgeving van Leidseplein).
Per huishouden is één persoon geënquêteerd. De verdeling van de huishoudens over het onderzoeksgebied en de respons van de huishoudens was daarbij als volgt:
 
Tabel 1: Verdeling van de huishoudens over het onderzoeksgebied en respons

                     verdeling
respons
r < 50 meter
rond Leidseplein
50 < r < 150 m
rond Leidseplein
totaal
wel meegewerkt,
woonachtig > 1 jaar
15   (  83%) 55   (  93%) 70   (  91%)
niet meegewerkt   2   (  11%)   3   (    5%)   5   (    6%)
woonachtig < 1 jaar   1   (    6%)   1   (    2%)   2   (    3%)
totaal 18   (100%)
       (  23%)
59   (100%)
       (  77%)
77              
       (100%)

 

Inhoudsopgave
pagina 7

 
4. De onderzoeksresultaten
 
4.1 Hinder van omgevingsgeluid
De respondenten werd gevraagd of ze wel of geen hinder hebben ondervonden van omgevingsgeluid in de periode vanaf 1 mei vorig jaar tot heden.

 
Figuur 1

 
Figuur 2

 
In figuur 1 is te zien dat een groot deel van de huishoudens hinder ondervindt van omgevingsgeluid. Van de huishoudens in de directe omgeving van Leidseplein ondervindt een iets kleiner deel van de respondenten (53%) hinder van omgevingsgeluid (zie figuur 2). Respondenten die geen overlast ondervinden van geluid gaven veelal aan wel geluid te horen, maar zich er niet aan te storen. Geluid is voor hen een onderdeel van het wonen op het Leidseplein, hetgeen ze daarom accepteren:

'Ik vind het geluid juist wel gezellig, anders was ik hier niet gaan wonen',
'Je weet in welke buurt je woont, dus moet je niet zo snel klagen',
'De buurtbewoners die klagen over overlast moeten maar verhuizen in plaats van dat de buurt zich aan hen moet aanpassen.'
 
 
4.2 Vormen van geluidsoverlast
De respondenten werd gevraagd van welke vormen van geluidsoverlast ze hinder ondervinden. Deze vormen van geluidsoverlast zijn ondergebracht in de categorieën zoals beschreven op pagina 1 en 2 van dit verslag. In de figuren 3 en 4 is per hoofdcategorie van geluidsoverlast weergegeven welk percentage van de onderzoekspopulatie hier last van heeft.

 

Inhoudsopgave
pagina 8

 
Figuur 3

 

 
Uit de figuren blijkt dat veel bewoners hinder ondervinden van geluid veroorzaakt door horeca en door straatmuzikanten. Weinig bewoners ondervinden hinder van straatartiesten en binnenpands geluid.

Voor zowel straatmuzikanten als straatartiesten is op te merken dat bewoners die niet in de directe omgeving van Leidseplein woonachtig zijn doorgaans geen last hebben van geluid van artiesten die op het Leidseplein spelen. Deze bewoners hebben met name last van artiesten die spelen in zowel de Leidsestraat als de passage naar het Max Euweplein.

In tabel 2 zijn naast elke hoofdcategorie de subcategorieën weergegeven waar de bewoners zeggen precies last van te hebben.

 

Inhoudsopgave
pagina 9

 
Tabel 2: Aantal bewoners met geluidsoverlast per hoofd- en subcategorie
 
                     bewoners
  hoofd- en
  subcategorieën
r < 150 meter rond
Leidseplein (N=70)
r < 50 m rond
Leidseplein (N=15)
  Verkeer/motorisch 20% 13%
  verkeer 14%   7%
  motorisch geluid 14%   7%
  Straatmuzikanten 34% 47%
  drums 14% 33%
  versterkers 13% 20%
  straatmuzikanten alg. 27% 33%
  Straatartiesten   6%   7%
  stem + versterker   1%   0%
  stem algemeen   4%   7%
  publiek van straatart.   0%   0%
  Horeca 47% 40%
  bezoekers 41% 33%
  muziek 29% 27%
  Binnenpands gel.   9%   0%
  buren   9%   0%
  gel. binnen woning   0%   0%
  Overig geluid 29%   7%
  festiviteiten 21%   7%
  overig geluid *   9%   0%
* o.a. scootertjes met ghetto-blasters, scaters/scateboards, toeterende taxi's, een orgelman en vuurwerk

Uit tabel 2 blijkt dat geluidsoverlast met name wordt veroorzaakt door bezoekers van horecagelegenheden en op de tweede plaats door muziek dat in de horecagelegenheden en op straat wordt gemaakt. In de derde plaats vormen festiviteiten (met name koninginnedag en Ajax-vieringen) een bron van overlast. Verkeerslawaai dat in andere gebieden bij een vergelijkbare frequentie ongetwijfeld een hoge mate van geluidsoverlast zou veroorzaken, wordt in de omgeving van Leidseplein als betrekkelijk ondergeschikt ervaren.

Voor straatartiesten is de specificatie van de geluidsoverlast in de subcategorieën nogmaals weergegeven in figuur 5 en 6.

 

Inhoudsopgave
pagina 10

 
Figuur 5

 
Figuur 6

 
In de figuren is te lezen dat geen van de bewoners last heeft van het geluid van het publiek van straatartiesten. Alle bewoners die last hebben van straatartiesten hebben last van de stem van straatartiesten. Daarbij blijkt dat het wel of niet gebruiken van een stemversterker nauwelijks invloed heeft op de geluidsoverlast die de bewoners ondervinden. 4,3% van het totaal aantal bewoners en 6,7% van de bewoners in de directe omgeving van Leidseplein hebben last van de stem van straatartiesten ongeacht het wel of niet gebruiken van een stemversterker door de artiest. Slechts 1,4% van de bewoners heeft met name last van de stem van straatartiesten wanneer deze versterkt is met een stemversterker. Opmerkelijk is dat geen van de bewoners in de directe omgeving van Leidseplein hinder ondervindt van de stemversterkers van straatartiesten.

 

4.3 Tijdsperiodes en frequentie van geluidsoverlast
Om de mate van overlast te bepalen is de respondenten gevraagd aan te geven in welke tijdsperiodes en hoe vaak ze hinder ondervinden van het geluid per categorie. Daarbij is uitgegaan van vier tijdsperiodes : zondagmorgen, overdag, 's avonds en 's avonds na 23:00 uur. Voor de onderzoekspopulatie is het aantal tijdsperiodes per jaar berekend waarin de bewoners hinder ondervinden van geluid. Dit is weergegeven in figuur 7 en 8. Uit figuur 7 is bijvoorbeeld te lezen voor verkeer/motorisch geluid dat elke bewoner hier gemiddeld 22 x 's avonds per jaar hinder van ondervindt.

 

Inhoudsopgave
pagina 11

 
Figuur 7

 
Figuur 8

 

Inhoudsopgave
pagina 12

 
In de figuren is te zien dat de bewoners gemiddeld het meest aantal dagen per jaar last hebben van verkeer/motorisch geluid, straatmuzikanten en horeca.

Van verkeer/motorisch geluid hebben bewoners zowel overdag, 's avonds als 's avonds na 23.00 uur even vaak last. Bij de bewoners in de directe omgeving van Leidseplein valt het op dat ze vaker 's avonds last hebben van verkeer/motorisch geluid en hier overdag geen last van hebben.

Van straatmuzikanten hebben bewoners voornamelijk 's avonds last en in mindere mate overdag en 's avonds na 23.00 uur.

Opmerkelijk is dat het (stem)geluid van straatartiesten door bewoners slechts een enkele keer als overlast wordt ervaren en dan enkel in de avonduren.

Van de horeca hebben bewoners in grote mate 's nachts last, 's avonds in mindere mate en overdag nauwelijks. Veel bewoners gaven aan zich in hoge mate te irriteren aan de geluiden van de horeca 's nachts:

'Volgens mij haalt die discotheek hier beneden af en toe die begrenzer eraf.'
Met name geluiden van de bezoekers van de horeca zijn tot vroeg in de ochtend hinderlijk:
'De openingstijden van de horeca vind ik erg vervelend. Het gaat de hele nacht door. 's Nachts wil ik ongestoord kunnen slapen en niet constant gestoord worden door dronken mensen die lawaai maken. De horeca zou dus veel vroeger moeten sluiten.'
'Ik hoop dat er iets aan de horeca gedaan wordt.'
Een aantal bewoners merkten op dat door de verlate sluitingstijd de geluidsoverlast van de horeca is toegenomen:
'Een bewoonster die heeft geklaagd kreeg een steen door haar ruit van het cafë. 's Nachts zijn er veel stomdronken mensen op straat die veel overlast veroorzaken. Toch hebben de kroegen nu latere sluitingstijden. De gemeente doet er niets aan, volgens mij hebben ze de Leidsepleinbuurt een vrije zone gemaakt waar alles mag.'
 
Hoewel veel mensen aangaven last te hebben van overig geluid waaronder festiviteiten, is het aantal tijdsperiodes dat bewoners hier gemiddeld last van hebben beperkt.

 

4.4 Klachten
Ook aan de klachten die bewoners indienen bij bijvoorbeeld de politie, de gemeente of een bewonersvereniging valt af te lezen in welke mate bewoners hinder ondervinden van geluid. In de figuren 9 en 10 is weergegeven hoeveel mensen in het afgelopen jaar een klacht hebben ingediend en hoeveel klachten per categorie zijn ingediend.

 

Inhoudsopgave
pagina 13

 
Figuur 9

 
Figuur 10

 
Een groot deel van de onderzoekspopulatie heeft het afgelopen jaar (vanaf 1 mei 1995) een klacht ingediend over geluidsoverlast. Gezamenlijk heeft dit deel van de onderzoekspopulatie 76 klachten ingediend. Veel mensen hadden ondanks een grote mate van geluidsoverlast geen klachten ingediend:

'Ik vind het vervelend om elke keer de politie te bellen over die muziek.'

 

Inhoudsopgave
pagina 14

 
Het overgrote deel van de klachten was gericht op horeca-gelegenheden. Daarbij werd meer geklaagd over de muziek van horeca-gelegenheden dan over bezoekers van horeca-gelegenheden. Dit terwijl meer mensen aangaven last te hebben van de bezoekers van horeca-gelegenheden. Voor veel mensen lijkt het klagen over de bezoekers van horeca-gelegenheden zinloos:
'De bezoekers van de café's zitten en staan buiten, maar daar is helaas niets aan te doen.'
In mindere mate werd geklaagd over straatmuzikanten, overig geluid, buren en motorisch geluid. Over straatartiesten en de stemversterkers van straatartiesten zijn door de onderzoekspopulatie geen klachten ingediend.

 

4.5 Toename van geluidsoverlast
Het ervaren van bewoners van een toename van geluidsoverlast van een bepaalde vorm van geluid is eveneens een indicatie voor de mate van hinder. In de figuren 11 en 12 is per categorie van geluidsoverlast weergegeven welk percentage van de onderzoekspopulatie een toename van deze vorm van geluidsoverlast constateert.

 
Figuur 11

 

Inhoudsopgave
pagina 15

 
Figuur 12

 
Een aantal bewoners vinden de geluidsoverlast rond het Leidseplein het afgelopen jaar toegenomen. De toename van de geluidsoverlast wijten de respondenten met name aan de horeca en aan het overige geluid. Van het overig geluid constateren de bewoners met name een toename van de overlast van evenementen, zoals Ajax-vieringen. 1% van de totale onderzoekspopulatie constateert een toename van de geluidsoverlast veroorzaakt door straatartiesten. Van de bewoners in de directe omgeving van Leidseplein constateert echter niemand een toename van de geluidsoverlast veroorzaakt door straatartiesten.

 

4.6 Invloed van stemversterkers op de geluidshinder
De mate van hinder die de onderzoekspopulatie ondervindt van de verschillende vormen van geluidsoverlast is in de voorgaande paragrafen weergegeven aan de hand van de volgende punten:
1. het wel of niet ervaren van hinder door de respondent;
2. de frequentie en tijdstippen van de ervaring van hinder van de respondent;
3. de door de respondent ingediende klachten over de vormen van geluidsoverlast;
4. de door de respondent ervaren toename van vormen van geluidsoverlast.
 
Per punt blijkt de onderzoekspopulatie de grootste mate van hinder te ondervinden van:
1. Horeca-gelegenheden (47%) en straatmuzikanten (34%)
2. Horeca-gelegenheden (11 x overdag, 46 x 's avonds en 81 x 's avonds na 23.00 uur last per jaar) en straatmuzikanten (26 x overdag, 60 x 's avonds en 21 x 's avonds na 23.00 uur last per jaar)
3. Horeca-gelegenheden (71% van de klachten) en straatmuzikanten (20% van de klachten)
4. Horeca-gelegenheden (9%) en overig geluid (7%)
 
Per punt blijkt de onderzoekspopulatie de kleinste mate van hinder te ondervinden van:
1. Straatartiesten (6%) en binnenpands geluid (9%)
2. Straatartiesten (1 x 's avonds last per jaar) en binnenpands geluid (1 x overdag, 1 x 's avonds en 1 x 's avonds na 23.00 uur last per jaar)

 

Inhoudsopgave
pagina 16

 
3. Straatartiesten (0% van de klachten) en verkeer/motorisch geluid (1% van de klachten)
4. Binnenpands geluid (0%), verkeer/motorisch geluid (1%) en straatartiesten (1%)
 
We kunnen hieruit concluderen dat de bewoners in het onderzoeksgebied de grootste mate van hinder ondervinden van geluid veroorzaakt door horeca-gelegenheden en straatmuzikanten. De kleinste mate van hinder ondervinden bewoners van geluid veroorzaakt door straatartiesten, binnenpands geluid en verkeer/motorisch geluid.

Om de invloed van het geluid van de stemversterkers van straatartiesten op de totale geluidshinder te bepalen, vergelijken we de geluidshinder veroorzaakt door straatartiesten met de geluidshinder veroorzaakt door de horeca:

Ruim zeven maal zoveel bewoners hebben last van geluiden van de horeca (47%) dan van het geluid van straatartiesten (6%);
Het aantal tijdsperiodes dat bewoners last hebben van horeca (11 x overdag, 46 x 's avonds en 81 x 's avonds na 23.00 uur) is 138 maal zo groot als het aantal tijdsperiodes dat bewoners last hebben van straatartiesten (1 x 's avonds per jaar);
geen van de bewoners heeft het afgelopen jaar een klacht ingediend over straatartiesten;
Negen maal zoveel bewoners constateren een toename van de geluidsoverlast veroorzaakt door de horeca, dan de geluidsoverlast veroorzaakt door straatartiesten.
Daarbij dient tevens in acht te worden genomen dat slechts 14% van de bewoners die hinder ondervinden van straatartiesten, expliciet hinder ondervinden van de stemversterkers van straatartiesten.
We kunnen hieruit concluderen dat stemversterkers van straatartiesten slechts een kleine fractie van de totale geluidshinder veroorzaken die bewoners rond het Leidseplein ondervinden. Hieruit volgt dat het gebruik van stemversterkers geen of een te verwaarlozen invloed heeft op de totale geluidshinder.

 

4.7 Gebruik van stemversterkers
De bewoners is in het onderzoek expliciet gevraagd of ze bezwaar hebben tegen het gebruik van stemversterkers door straatartiesten. In de figuren 13 en 14 is weergegeven welk percentage van de onderzoekspopulatie een bezwaar heeft tegen het gebruik van stemversterkers.

 
Figuur 13

 

Inhoudsopgave
pagina 17

 
Figuur 14

 
Van de totale onderzoekspopulatie zegt 13% bezwaar te hebben tegen het gebruik van stemversterkers door straatartiesten. Argumenten voor de bezwaren waren onder andere:

'Ik had destijds toch last van dat over elkaar heen geschreeuw van artiesten. Sinds versterkers verboden zijn valt het verder erg mee met de geluidsoverlast van artiesten.'
'Op straat moet gewoon onversterkt worden gespeeld.'
'Ik vind het irritant.'
 
Van de bewoners die direct aan het Leidseplein wonen heeft één respondent bezwaar tegen het gebruik van stemversterkers door straatartiesten. Reden voor bezwaar is dat het geluid steeds maar harder en meer wordt.

Bewoners die zeggen geen bezwaar te hebben tegen stemversterkers van straatartiesten, staan veelal erg positief tegenover het gebruik ervan:

'Stemversterkers vind ik geen probleem, ik vind ze wel leuk.'
'Ik vind die stemversterkers helemáál geen probleem.'
'Stemversterkers zijn artistiek verantwoord.'
Een bewoner die direct aan het Leidseplein woont zegt zelfs:
'Ik vind het allemaal prachtig, het kan voor mij niet hard genoeg zijn. Laat die mensen maar rustig hun brood verdienen.'
 
Opvallend is dat, hoewel kennelijk een groot aantal straatartiesten het afgelopen jaar stemversterkers hebben gebruikt, veel van de bewoners zeggen nog nooit stemversterkers van straatartiesten te hebben gehoord, of ze niet direct vanuit hun woning te horen:
'Stemversterkers? Die heb ik nooit gehoord.'
'De stem of stemversterker hoor ik helemaal niet.'
'Ik kan me voorstellen dat als het constant voor mijn deur gebeurt, dat het dan erg irritant zou zijn.'
'Het gebeurt niet voor mijn deur, maar ik kan me voorstellen dat mensen die direct aan het Leidseplein wonen er wel last van hebben.'
Ook één van de bewoners die direct aan Leidseplein woont merkt op:
'Ik hoor het nooit, maar als ik het zou horen zou ik er wel problemen mee hebben.'
 
Slecht 1% van de totale onderzoekspopulatie geeft aan last te hebben van stemversterkers (zie tabel 2). Daarentegen zegt 13% van de onderzoekspopulatie bezwaar te hebben tegen het gebruik van stemversterkers. We kunnen daarom aannemen dat het grootste deel van de bewoners dat zegt bezwaar te hebben tegen stemversterkers, hier zelf geen hinder van ondervindt. Wellicht vloeit hun bezwaar tegen het gebruik van stemversterkers voort uit angst voor toename van de geluidsoverlast in het algemeen.

 

Inhoudsopgave
pagina 18

 
5. Conclusie
 
Leidseplein is een rumoerige plek. De bewoners in de omgeving van Leidseplein horen dan ook veel geluid. Voor een aantal bewoners is dit geluid geen probleem, het is een (positief) onderdeel van het wonen op Leidseplein. Een groot deel van de onderzoekspopulatie geeft echter aan hinder te ondervinden van omgevingsgeluid. Dat het daarbij om een grote mate van hinder gaat blijkt uit het feit dat 26% van de onderzoekspopulatie weleens een klacht over geluidsoverlast heeft ingediend bij de politie, de gemeente of een bewonersvereniging.

Huishoudens in de omgeving van Leidseplein ondervinden met name hinder van geluid veroorzaakt door muziek en bezoekers van horeca-gelegenheden. De grootste frequentie van hinder wordt 's nachts door de bewoners ondervonden van de horeca.

Bewoners die aangeven hinder te ondervinden van de stem van straatartiesten maken daarbij veelal geen onderscheid tussen het wel of niet gebruiken van een stemversterker door de straatartiest. Slechts 1% van de onderzoekspopulatie geeft aan daadwerkelijk hinder te ondervinden van het geluid van stemversterkers van straatartiesten. De frequentie van de hinder die daarbij ondervonden wordt is laag. Een iets groter deel van de onderzoekspopulatie heeft wel bezwaar tegen het gebruik van stemversterkers uit angst voor een toename van het totale omgevingslawaai. Ondanks het grootschalige gebruik van stemversterkers sinds 1 mei 1995 heeft het grootste deel van deze bewoners tot nu toe echter geen hinder ondervonden van stemversterkers, of ze zelfs nog nooit gehoord.

Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat het gebruik van stemversterkers geen of slechts een te verwaarlozen invloed heeft op de geluidsoverlast die bewoners op of in de nabijheid van Leidseplein ondervinden. Bij legalisatie van een gepast gebruik van stemversterkers behoeft derhalve niet gevreesd te worden voor een nadelige invloed op de beleving van geluidsoverlast door de omwonenden op of in de nabijheid van Leidseplein.

 


Inhoudsopgave © 1996 Alle rechten voorbehouden.

 
 
amsterdam, street theater, holland, busking, straattheater, street performing, performing, license, the netherlands, permit, vergunning, show, sas, ontheffing, street artist, straatartiesten, streettheater, juggler, clown, magician, mime, acrobat, living statue, unicyclist, levend standbeeld, straatartiest, acrobaat, jongleur, fire, performance Privacy statement | © 2003-2023 Copyright straattheater.info. Design & hosting by SuperXS.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire