Straattheater
straattheater.info
for, by, and about street theatre performers in Amsterdam, The Netherlands.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire

 
 

APV Amsterdam - Artikel 2.49 en artikel 2.43.
Versie van 2008.

NB: Dit is een verouderde versie en is niet meer van toepassing.
Klik hier voor de huidige versie.

Artikel 2.49 (Straatartiest en muziek).

1.   Het is verboden op door de burgemeester aangewezen wegen en tijden op of aan de weg als straatartiest op te treden of muziek ten gehore te brengen.

2.   Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester op andere dan krachtens het eerste lid aangewezen wegen en tijden als straatartiest op te treden of muziek ten gehore te brengen.

3.   Het tweede lid geldt niet als:
a met ten hoogste zes personen wordt opgetreden;
b geen draaiorgels, geluidversterkende apparatuur of slaginstrumenten, zoals trommels, bongo's en dergelijke worden gebruikt;
c het optreden niet langer duurt dan een half uur en
d het optreden niet plaatsvind tussen 23.00 en 9.00 uur.

4.   Artikel 2.43 is van overeenkomstige toepassing.


Artikel 2.43 (Bijzondere weigeringsgronden).

De burgemeester kan de vergunning weigeren als naar zijn oordeel:
a het evenement gevaar oplevert voor de openbare orde, de gezondheid, de veiligheid, de brandveiligheid of voor het ontstaan van wanordelijkheden;
b een onevenredig groot aantal bezoekers te verwachten is;
c het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats op waar het wordt gehouden;
d het evenement een onevenredig groot beslag legt op de beschikbare ruimte of tijd dan wel de inzet van hulpdiensten;
e het evenement een belemmering vormt voor het verkeer of het scheepvaartverkeer;
f van het evenement een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten is;
g het evenement verontreiniging tot gevolg heeft, afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wel schade toebrengt aan groenvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut;
h de organisator onvoldoende waarborgen biedt voor een goed verloop van het evenement, gelet op de hiervoor genoemde belangen of
i de organisator onvoldoende waarborgen biedt om schade aan het milieu als gevolg van het evenement te voorkomen of te beperken.


 

 
amsterdam, street theater, holland, busking, straattheater, street performing, performing, license, the netherlands, permit, vergunning, show, sas, ontheffing, street artist, straatartiesten, streettheater, juggler, clown, magician, mime, acrobat, living statue, unicyclist, levend standbeeld, straatartiest, acrobaat, jongleur, fire, performance © 2003-2017 Copyright straattheater.info. Design & hosting by SuperXS. All rights reserved.
straattheater, amsterdam, street theater, holland, street performing, the netherlands, busking, performing, license, vergunning, permit, ontheffing, sas, show, straatartiesten, streettheater, street artist, mime, clown, juggler, magician, living statue, unicyclist, acrobat, straatartiest, jongleur, levend standbeeld, acrobaat, performance, fire